… obec na rozhraní Čech a Moravy …

Louka u osady Damašek na severozápadním okraji obce Pustá Rybná.

Katastrální území: Pustá Rybná (okres Svitavy)
Výměra: 4,44 ha
Nadmořská výška: 625 – 635 m
Vyhlášeno: 1997

V údolní nivě meandrujícího potoku Hlučál a bočním svahovém prameništi jsou zachována mokřadní ostřicová společenstva rašelinných luk s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Geologie
Podložím území řazeného do geomorfologického okrsku Borovského lesa jsou migmatity a dvojslídné ruly severovýchodního okraje svrateckého krystalinika. Na aluviálních sedimentech jsou vytvořeny organozemní gleje a pseudogleje.

Květena
Vlhké rašelinné louky údolní nivy tvoří společenstva ostřic svazu Caricion fuscae, s fragmenty svazů Sphagno recurvi-Caricion canescentis a Caricion davallianae. Dále jsou zastoupeny vysokobylinné vlhkomilné porosty svazu Calthion. Kolem meandrujícího potoka je vytvořen břehový porost, v němž převažuje olše lepkavá (Alnus glutinosa). Rostou zde mj. rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), prstenec májový (Dactylorhiza majalis), všivec ladní (Pedicularis sylvatica), tolije bahenní (Parnassia palustris), zábělník bahenní (Comarum palustre), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), ostřice Davallova (Carex davalliana), žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegifolium), škarda měkká čertkusolistá (Crepis mollis subsp. hieracioides), kontryhel lysý (Alchemilla glabra), hadí mord nízký (Scorzonera humilis) a starček potoční (Tephroseris crispa).

Zvířena
Hojnými obyvateli území jsou obojživelníci především skokan hnědý (Rana temporaria), dále s. zelený (R. kl. Esculenta), s. krátkonohý (R. lessonae), ropucha obecná (Bufo bufo), čolek horský (Triturus alpestris), č. obecný (T. vulgaris) a řidčeji rosnička zelená (Hyla arborea). Louky hostí početnou populaci ještěrky živorodé (Lacerta vivipara) a vzácněji zmiji obecnou (Vipera berus). Hnízdí na nich mj. linduška luční (Anthus pratensis), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis), na březích potoka konipas horský (Motacilla cinerea) a za potravou zalétá skorec vodní (Cinclus cinclus). Žijí zde rejsec černý (Neomys anomalus), rejsek obecný (Sorex araneus) a další savci.

Využití
Po zániku tradičního extenzívního obhospodařování nebyly louky dlouhodobě sklízeny. V roce 1983 byly vyčleněny ze systematického odvodnění zemědělských půd prováděného v jejich okolí. Podle plánu péče je zajišťováno ruční jednosečné sklízení luk a v části s výskytem rosnatky okrouhlolisté bylo obnoveno tradiční sporadické příkopkové odvodnění. Tok s břehovým porostem je ponecháván bez zásahu.

Zdroj: CHKO Žďárské vrchy